Naslovna » o nama » statut

statut

Na temelju članka 13.  Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.), Redovita Skupština Udruge dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga grada Zagreba, održana dana 9.9. 2015. godine donijela  je

S T A T U T

UDRUGE DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA

GRADA ZAGREBA

 

I.

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o  uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA GRADA ZAGREBA.

Skraćeni naziv Udruge glasi: UDHOS-ZAGREB

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Domobranska 4. Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.

Udruga djeluje na području Grada Zagreba i van Grada Zagreba.

Članak 3.

Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga grada Zagreba (u daljnjem tekstu Udruga) je organizirana kao dragovoljna, nevladina, nepolitička i neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga grada Zagreba je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 40 mm. Uz vanjski obod trostrukog pletera je ispisan puni naziv te adresa sjedišta Udruge a u sredini stilizirani grb Republike Hrvatske. Iznad stiliziranog hrvatskog grba, upisano je velikim slovima HOS, a ispod stiliziranog hrvatskog grba upisano je manjim velikim slovima od gornje upisanog HOS za 50 % manji ispis i glasi ZA DOM SPREMNI. Oko grba je stilizirani pleter. Pravo korištenja pečata ima predsjednik i dva dopredsjednika Udruge i drugi Članovi Udruge, koje ovlasti predsjednik Udruge.

Udruga ima znak veličine 100mm i opisom je identičan pečatu, sa slijedećim bojama: vanjski trostruki pleter je srebrne boje, dio hrvatskog grba je sastavljen od dvadeset i pet kvadrata srebrne i crvene boje na crnoj podlozi. Stilizirani pleter oko grba je plave i srebrne boje.  Na gornjem dijelu znaka vanjskog ruba pletera upisana je skraćenica Udruge i glasi UDHOS – ZAGREB i srebrne je boje.

Udruga ima barjak. Barjak je veličine 2 x 1 m. Crne je boje, a u sredini barjaka nalazi se znak Udruge. Rubni dijelovi barjaka ukrašeni su zlatnim ili srebrenim resicama.

Članak 6.

Udrugu zastupa predsjednik Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

 

II.

CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI

Članak 7.

Ciljevi osnivanja Udruge su djelovanje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata, naročito u dijelu doprinosa dragovoljaca u Domovinskom ratu, promicanje tih vrijednosti u interesu hrvatskog naroda sukladno zakonskim propisima RH.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području braniteljske i stradalničke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje i socijalne djelatnosti.

Članak 8.

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanog Člankom 7, Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

 • obilježavanje obljetnica
 • organiziranje prigodnih kulturnih i športskih događaja
 • organiziranje i sudjelovanje u organizaciji očuvanja povijesne građe iz Domovinskog rata,
 • pomoć članovima udruge u ostvarenju prava sudionika Domovinskog rata,
 • suradnja s drugim sličnim udrugama i ostalim građanskim udrugama u RH i izvan nje,
 • suradnja s državnim institucijama i lokalnim vlastima,
 • izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti.

Članak 9.

Udruga može osnivati podružnice u gradskim četvrtima na području grada Zagreba, gdje se za to ukaže potreba. Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.

Odluka mora sadržavati odredbe o nazivu, sjedištu, ustroju i odabiru ovlaštene osobe za predstavljanje podružnice.

Podružnica nema pravnu osobnost.

Članak 10.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva i šire javnosti o radu Udruge i značajnim događajima, internim biltenom, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način (preko web stranice Udruge),
 • putem medija.

Javnost se može isključiti sa sjednice tijela udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima Udruge, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

III.

ČLANSTVO U PODRUŽNICI

Članak 11.

Udruga ima redovito, počasno i podupirajuće članstvo.

Redovitim članom može postati svaki branitelj iz Domovinskog rata koji prihvaća odredbe statuta udruge i zainteresiran je za rad u udruzi.

Status branitelja dokazuje se braniteljskom iskaznicom koju izdaje Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Redoviti član ima pravo odlučivanja te birati i biti biran.

Počasnim članom može postati svaki punoljetan poslovno sposoban državljanin RH ili pravna osoba koja prihvaća odredbe ovog statuta.

Počasni član nema pravo odlučivanja te birati i biti biran.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i/ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi, adresi stanovanja, broju telefona, e-mail adresi, broju iskaznice člana i sl.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 Visinu članarine određuje Upravni odbor.

Članak 12.

Osoba koja želi postati redovnim članom Udruge, podnosi zahtjev Upravnom odboru koji donosi odluku o primanju ili ne primanju u članstvo.

Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obavezuju na sudjelovanje u radu Udruge te na poštivanje odredbi Statuta i drugih akata tijela Udruge.

Članak 13.

Upravni odbor može imenovati počasne i podupirajuće članove Udruge. Počasni i podupirajući član može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 14.

Redovni članovi imaju prava:

–          birati i biti birani u tijela Udruge

–          sudjelovati u aktivnostima Udruge

Redovni članovi imaju obavezu:

–          redovito plaćati članarinu

–          poštivati odredbe Statuta

–          štititi ugled Udruge

Članak 15.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

– bavljenje aktivnostima Udruge,

– samo redovni članovi mogu birati i biti birani u sva tijela Udruge,

– sudjelovanje redovitih članova u upravljanju poslovima Udruge,

– tražiti pomoć u zaštiti prava predviđenih i propisanih Statutom,

– čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

– plaćati članarinu samo redoviti članovi Udruge

Članak 16.

Članstvo u udruzi prestaje:

– dragovoljnim istupom,

– neplaćanjem članarine,

– isključenjem.

Član se može isključiti iz članstva Udruge ako krši odredbe Statuta ili ako svojim ponašanjem narušava ugled Udruge. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva u članstvo, može se u roku od 15 dana računajući od dana dostave odluke, podnijeti prigovor Upravnom odboru. Upravni odbor je dužan riješiti prigovor u roku od 30 dana računajući od dana dostave prigovora. Odluka Upravnog odbora o isključenju je konačna.

Članak 17.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi Upravni odbor.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

            – opomena

            – isključenje iz Udruge.

Članak 18.

 

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV

TIJELA UDRUGE

Članak 19.

Tijela Udruge su:

– Skupština

– Upravni odbor

– Nadzorni odbor

– Predsjednik

SKUPŠTINA

Članak 20.

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi redovni poslovno sposobni članovi Udruge. Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna skupština održava svake 4 godine. Redovite godišnje i izborne skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. Izvanredne skupštine može sazivati: Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu, Upravni odbor po svojoj odluci, Nadzorni odbor po svojoj odluci te jedna trećina članova Udruge.

U odluci o sazivanju redovite, izborne ili izvanredne Skupštine, jasno mora biti naznačeno: tko saziva skupštinu, dnevni red skupštine, dan i mjesto održavanja skupštine.

U slučaju kada sjednicu saziva najmanje jedna trećina članova Udruge, Predsjednik Udruge dužan je istu sazvati u roku od 15 dana po primitku pismenog zahtjeva. Zahtjev mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, točan dan i mjesto održavanja skupštine. Ukoliko predsjednik ne sazove traženu sjednicu skupštine, u roku od 15 dana, skupštinu saziva predlagatelj.

Ako je osobama ovlaštenim za zastupanje i tijelima upravljanja udrugom propisanim statutom istekao mandat, skupštinu u tom slučaju saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registru udruga ili 1/3 članova Skupštine, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 21.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 22.

Skupština punovažno odlučuje ako zasjedanju prisustvuje natpolovična većina redovitih članova Udruge. Skupština donosi odluku natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u slučaju iz članka 37. .stavak 3.

Članak 23.

Skupština Udruge nadležna je za obavljanje slijedećih poslova:

       –   utvrđuje politiku rada Udruge,

       –   usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,

        –   usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

       –   usvaja godišnje financijsko izvješće,

       –   donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,

       –   odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti

       –   odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

       –   bira i razrješava predsjednika i dva dopredsjednika,

        –   bira i razrješava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora

        –  bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu

        –  imenuje i opoziva likvidatora Udruge,

        –  daje smjernice za rad Udruge,

        –  odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge,

        –  donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge),

        –  odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela    udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 24.

Predsjednik Udruge organizira i rukovodi poslovanjem Udruge. Predsjednik udruge zastupa i predstavlja Udrugu i odgovara za zakonitost rada Udruge. Predsjednički mandat traje četiri godine uz mogućnost da bude ponovno biran. Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

Članak 25.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

–          na vlastiti zahtjev,

–          ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili ako svojim istupom i djelovanjem šteti ugledu Udruge

Odluku o razrješenju donosi Skupština.

Članak 26.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu
 • saziva Skupštinu Udruge
 • rukovodi radom Skupštine Udruge
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
 • upravlja imovinom Udruge
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge

DOPREDSJEDNICI

Članak 27.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika zamjenjuju dva dopredsjednika Udruge. Predsjednik pismenom odlukom određuje ovlasti dopredsjednika i vrijeme u kojem će ga zamjenjivati. Mandat dopredsjednika traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovno birani. Dopredsjednici mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka roka na koji su izabrani iz razloga navedenih u čl. 24 Statuta.

U slučaju kada dopredsjednici nisu u mogućnosti raditi, predsjednik pismenom odlukom određuje da ga zamjenjuje jedan od članova Upravnog odbora.

UPRAVNI ODBOR

Članak 28.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge, koje upravlja Udrugom između dvije sjednice Skupštine. Upravni odbor čine predsjednik, dva dopredsjednika i četiri člana koje bira Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovo birani. Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 29.

Upravni odbor:

–          priprema nacrt Statuta i druge akte i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i  prihvaćanje

–          izvršava odluke Skupštine

–          bira i razrješuje dužnosti tajnika i rizničara

–          prima nove članove Udruge i predlaže imenovanje počasnih članova

–          odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava

–          donosi odluku o osnivanju i raspuštanju podružnica

–          bira i razrješava dužnosti predsjednika podružnica

–           Upravni odbor može, na prijedlog predsjednika Upravnog odbora, kooptirati do 1/3  članova Upravnog odbora uz obveznu potvrdu na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine Udruge.

–          upravni odbor može razriješiti dužnosti pojedine članove UO, ali najviše do 1/3 članova , te na njihova mjesta koptirati nove.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Upravni odbor može osnovati stalna i povremena povjerenstva ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje određenih aktivnosti.

Članak 30.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom PRISUTNIH  članova Upravnog odbora.

NADZORNI ODBOR

Članak 31.

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada financijskog poslovanja Udruge. Nadzorni odbor broji pet članova. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i oni mogu biti ponovno birani na tu dužnost. Sva su tijela i dužnosnici Udruge dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave koje se tiču djelatnosti Udruge.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Udruge.

TAJNIK

Članak 32.

Tajnika udruge bira i imenuje Upravni odbor na mandat od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora na puni mandat. Tajnik Udruge vodi registar članova i obavlja stručno – administrativne poslove u Udruzi.

RIZNIČAR

Članak 33.

Rizničara Udruge bira i imenuje Upravi odbor na mandat od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora na puni mandat.

Rizničar Udruge vodi brigu o: platnom prometu Udruge, priprema dokumentaciju za knjigovodstvenu obradu, kontaktira sa bankom i ostalim financijskim ustanovama, izvještava predsjednika, Upravni i Nadzorni odbor o financijskom stanju Udruge i izrađuje financijska izvješća na poseban zahtjev.

V.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 34.

Imovinu Udruge čine:

– novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i    darovima

 – novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

–   nekretnine i pokretne stvari udruge,

–   druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Podružnice, u skladu sa zakonom.

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca iste godine.

Financijsko-materijalno poslovanje nadzire Nadzorni odbor, te podnosi izvješća Skupštini udruge, Predsjedniku udruge i Upravnom odboru.

Članak 35.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 36.

Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom. Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

UNUTARNJI NADZOR

Članak 37.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti Upravni odbor te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Upravni odbor i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom udruge.

 VII.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 37.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Republici Hrvatskoj u humanitarne svrhe.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 38.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština Udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 VIII.  

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 40.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Podružnice daje Predsjednik Udruge.

U Zagrebu, dana 9.9.2015.

________________________

Ivan Friščić, predsjednik

2015_STATUT UDHOS ZAGREB.pdf

Spread the love

Comments

comments