Naslovna » o nama » statut

statut

2010_12_16 STATUT udhos

 

 

 

 

STATUT UDRUGE  DRAGOVOLJACA HOS-a GRADA  ZAGREB

PROČIŠĆENI TEKST

 

 

 

 

 

Na temelju Članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001) redovna izborno izvještajna skupština Udruge dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga grada Zagreba, održana dana 16.prosinca 2010 godine u Zagrebu, donijela je

STATUT UDRUGE DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA GRADA ZAGREBA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

 

Ovim statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, područja djelovanja, cilja djelovanja, načina upravljanja, organizacije i drugih pitanja značajna za rad Udruge dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Udruga).

Udruga je organizirana kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija.

Članak 2

Naziv Udruge glasi: Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga grada Zagreba.

Skraćeni naziv Udruge glasi: UDHOS-ZAGREB.

Sjedište udruge je u Zagrebu,  Domobranska 4.

Udruga djeluje na području Grada Zagreba i van Grada Zagreba.

Članak 3

 

Udrugu zastupa predsjednik Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

 

Članak 4

Udruga može osnivati podružnice u gradskim četvrtima na području grada Zagreba, gdje se za to ukaže potreba.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.

Odluka mora sadržavati odredbe o nazivu, sjedištu, ustroju i odabiru ovlaštene osobe za predstavljanje podružnice.

Podružnica nema pravnu osobnost.

 

Članak 5

Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 40 mm. Uz vanjski obod trostrukog pletera je ispisan puni naziv te adresa sjedišta Udruge a u sredini stilizirani grb Republike Hrvatske. Iznad stiliziranog hrvatskog grba, upisano je velikim slovima HOS, a ispod stiliziranog hrvatskog grba upisano je manjim velikim slovima od gornje upisanog HOS za 50 % manji ispis i glasi ZA DOM SPREMNI. Oko grba je stilizirani pleter.  Pravo korištenja pečata ima predsjednik i dva dopredsjednika Udruge i drugi Članovi Udruge, koje ovlasti predsjednik Udruge.

Udruga ima znak veličine 100mm i opisom je identičan pečatu, sa slijedećim bojama: vanjski trostruki pleter je srebrne boje, dio hrvatskog grba je sastavljen od dvadeset i pet kvadrata srebrne i crvene boje na crnoj podlozi. Stilizirani pleter oko grba je plave i srebrne boje.  Na gornjem dijelu znaka vanjskog ruba pletera upisana je skraćenica Udruge i glasi UDHOS – ZAGREB i srebrne je boje.

Udruga ima barjak. Barjak je veličine 2 x 1 m. Crne je boje, a u sredini barjaka nalazi se znak Udruge. Rubni dijelovi barjaka ukrašeni su zlatnim resicama

 

Članak 6

Rad udruge je javan.

Javnost rada ostvaruje se redovnim obavještavanjem Članova Udruge i šire javnosti o radu tijela Udruge. Obavješćivanje se vrši internim biltenom ili objavom odluke u medijima. Javnost se može isključiti sa sjednice tijela udruge zbog zaštite osobnih podataka o Članovima Udruge, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

 

II CILJEVI I DJELATNOSTI

 

Članak 7

 

Ciljevi osnivanja Udruge su djelovanje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata, naročito u dijelu doprinosa dragovoljaca u Domovinskom ratu, promicanje tih vrijednosti u interesu hrvatskog naroda sukladno zakonskim propisima RH.

 

Članak 8

 

–          U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanog Člankom 7, Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

–          obilježavanje obljetnica

–          organiziranje prigodnih kulturnih i športskih događaja

–          organiziranje i sudjelovanje u organizaciji očuvanja povijesne građe iz Domovinskog rata,

–          pomoć Članovima udruge u ostvarenju prava sudionika Domovinskog rata,

–          suradnja s drugim sličnim udrugama i ostalim građanskim udrugama u RH i izvan nje,

–          suradnja s državnim institucijama i lokalnim vlastima.

 

III ČLANOVI UDRUGE

 

Članak 9

 

Članstvo u udruzi može biti redovito, počasno i podupirajuće.

 

Redovitim Članom može postati svaki branitelj iz Domovinskog rata koji prihvaća odredbe statuta udruge i zainteresiran je za rad u udruzi.

Status branitelja dokazuje se braniteljskom iskaznicom koju izdaje Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Redoviti Član ima pravo odlučivanja te birati i biti biran.

Počasnim Članom može postati svaki punoljetan poslovno sposoban državljanin RH ili pravna osoba koja prihvaća odredbe ovog statuta.

Počasni Član nema pravo odlučivanja te birati i biti biran.

Podupirajući Član može postati svaka fizička ili pravna osoba koja prihvaća odredbe ovog statuta, a materijalno ili na neki drugi način pomaže u radu Udruge.

Članak 10

 

Osoba koja želi postati redovnim Članom Udruge, podnosi zahtjev Upravnom odboru koji donosi odluku o primanju ili ne primanju u Člantvo.

Redovni Članovi potpisuju pristupnicu kojom se obavezuju na sudjelovanje u radu Udruge te na poštivanje odredbi  Statuta i drugih akata tijela Udruge.

 

Članak 11

 

Upravni odbor može imenovati počasne i podupirajuće Članove Udruge. Počasni i podupirajući Član može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

 

Članak 12

 

Redovni Članovi imaju prava:

–          birati i biti birani u tijela Udruge

–          sudjelovati u aktivnostima Udruge

Redovni Članovi imaju obavezu:

–          redovito plaćati Članarinu

–          poštivati odredbe Statuta

–          štititi ugled Udruge

Članak 13

 

Članstvo prestaje:

–          istupanjem

–          neplaćanjem Članarine

–          isključenjem

Član se može isključiti iz Članstva Udruge ako krši odredbe Statuta ili ako svojim ponašanjem narušava ugled Udruge. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva u Članstvo, može se u roku od 15 dana podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

 

 

IV TIJELA UPRAVLJANJA

 

Članak 14

 

Tijela upravljanja Udruge su;

–          Skupština

–          Upravni odbor

–          Nadzorni odbor

–          Predsjednik

 

Članak 15

 

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja. Skupštinu čine svi redovni Članovi Udruge. Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština redovno zasjeda najmanje jednom u godini, dok se izborna skupština održava svake 4 godine. Redovne godišnje i izborne skupštine saziva Predsjednik Udruge. Izvanredne skupštine može sazivati: predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu, Upravni odbor po svojoj odluci, Nadzorni odbor po svojoj odluci te jedna trećina Članova Udruge.

U odluci o sazivanju redovne izborne ili izvanredne skupštine, jasno mora biti naznačeno: tko saziva skupštinu, dnevni red skupštine, dan i mjesto održavanja skupštine.

U slučaju kada sjednicu saziva najmanje jedna trećina Članova Udruge, Predsjednik Udruge dužan je istu sazvati u roku od 15 dana po primitku pismenog zahtjeva. Zahtjev mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, točan dan i mjesto održavanja skupštine. Ukoliko predsjednik ne sazove traženu sjednicu skupštine, u roku od 15 dana, skupštinu saziva predlagatelj.

 

Članak 16

 

Skupština Udruge nadležna je za obavljanje slijedećih poslova:

–          donosi Statut i druge akte Udruge

–          bira i razrješuje Članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednika i dva dopredsjednika Udruge,te predsjednika Nadzornog odbora.

–          utvrđuje poslovnu politiku Udruge

–          donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge

–          odlučuje o organizacijskim i statutarnim promjenama te prestanku rada Udruge

–          donosi sve odluke u svezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili Predsjednik Udruge.

 

Članak 17

 

Skupština punovažno odlučuje ako zasjedanju prisustvuje nadpolovična većina redovnih Članova Udruge. Skupština donosi odluku nadpolovičnom većinom prisutnih Članova, osim u slučaju iz Članka 28.st.2.

 

Članak 18

 

Predsjednik Udruge organizira i rukovodi poslovanjem Udruge. Predsjednik udruge zastupa i predstavlja Udrugu i odgovara za zakonitost rada Udruge. Predsjednički mandat traje četiri godine uz mogućnost da bude ponovno biran.

 

Članak 19

 

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

–          na vlastiti zahtjev

–          ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili ako svojim istupom i djelovanjem šteti ugledu Udruge

Odluku o razrješenju donosi Skupština.

 

Članak 20

 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika zamjenjuju dva dopredsjednika Udruge. Predsjednik pismenom odlukom određuje ovlasti dopredsjednika i vrijeme u kojem će ga zamjenjivati. Mandat dopredsjednika traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovno birani. Dopredsjednici mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka roka na koji su izabrani iz razloga navedenih u čl. 18 Statuta.

U slučaju kada dopredsjednici nisu u mogućnosti raditi, predsjednik pismenom odlukom određuje da ga zamjenjuje jedan od Članova Upravnog odbora.

 

Članak 21

 

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge, koje upravlja Udrugom između dvije sjednice Skupštine. Upravni odbor čine predsjednik, dva dopredsjednika i četiri Člana koje bira Skupština. Mandat Članova Upravnog odbora traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovo birani. Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 22

Upravni odbor:

–          priprema nacrt Statuta i druge akte

–          izvršava odluke Skupštine

–          bira i razrješuje dužnosti tajnika i rizničara

–          prima nove Članove Udruge i predlaže imenovanje počasnih Članova

–          odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava

–          donosi odluku o osnivanju i raspuštanju podružnice

–          bira i razrješava dužnosti predsjednika podružnica

–           Upravni odbor može, na prijedlog predsjednika Upravnog odbora, kooptirati do 1/3 Članova Upravnog odbora uz obveznu potvrdu na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine Udruge.

–          upravni odbor može razriješiti dužnosti pojedine Članove UO, ali najviše do 1/3 Članova , te na njihova mjesta koptirati nove.

Članak 23

 

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina Članova Upravnog odbora. Upravno odbor donosi odluke natpolovičnom većinom PRISUTNIH  Članova Upravnog odbora.

 

Članak 24

 

Stavak 1.

 

Tajnika udruge bira i imenuje Upravni odbor na mandat od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora na puni mandat Tajnik Udruge vodi registar Članova i obavlja stručno – administrativnih poslova u Udruzi.

 

Stavak 2.

 

Rizničara Udruge bira i imenuje Upravi odbor na mandat od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora na puni mandat.

Rizničar Udruge vodi brigu o: platnom prometu Udruge, priprema dokumentaciju za knjigovodstvenu obradu, kontaktira sa bankom i ostalim financijskim ustanovama, izvještava predsjednika, Upravni i Nadzorni odbor o financijskom stanju Udruge i izrađuje financijska izvješća na posebna zahtjev.

Članak 25

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada financijskog poslovanja Udruge. Nadzorni odbor broji pet Članova. Mandat Članova Nadzornog odbora traje četiri godine i oni mogu biti ponovno obirani na tu dužnost. Sva su tijela i dužnosnici Udruge dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave koje se tiču djelatnosti Udruge.

Članak 26

 

Udruga je neprofitna organizacija a novčana sredstva pribavlja iz Članarine, donacija i poklona. Sva ostvarena dobit koristi se isključivo za ostvarenje cilja Udruge. O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor. U slučaju prestanka rada Udruge sva imovina Udruge poklanja se Republici Hrvatskoj u humanitarne svrhe.

 

Članak 27

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca iste godine.

 

V PRESTANAK UDRUGE

 

Članak 28

Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom. Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih Članova.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 29

 

Statut udruge stupa na snagu sa danom registracije Udruge pri nadležnom tijelu državne vlasti.

 

Zagreb, 16.prosinca 2010.

 

Predsjednik

Ivan Friščić


 


Spread the love

Comments

comments