Naslovna » šrdhos » statut

statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj 88/01.) i članka 11. Zakona o športu («Narodne novine», broj 111/97.), Osnivačka Skupština Športskog društva Hrvatskih obrambenih snaga Zagreb, održana 26. studeni 2003., donijela je

STATUT

ŠPORTSKO REKREACISKOG DRUŠTVA “DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA GRADA ZAGREBA”

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se osnovne odredbe o nazivu, sjedištu i području na kojem djeluje ŠPORTSKO REKREACISKO DRUŠTVO “DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA GRADA ZAGREBA” o znaku, ciljevima, te djelatnostima, o sredstvima, članstvu, tijelima upravljanja i načinu nastupanja u pravnom prometu, obvezama i odgovornostima, te načinu prestanka rada i postupku s imovinom u slučaju prestanka rada.

Članak 2.

ŠPORTSKO REKREACISKO DRUŠTVO DRAGOVOLJACA “HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA GRADA ZAGREBA” je skup građana u oblasti športa, osnovana radi planskog i organiziranog razvoja športske rekreacije građana, veterana i invalida Domovinskog rata te članova njihovih obitelji.

Članak 3.

Naziv udruge je : ŠPORTSKO REKREACISKO DRUŠTVO ‘DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA GRADA ZAGREBA’

Skraćeni naziv Udruge je: ŠRD HOS GRAD ZAGREB

Sjedište Udruge je: Domobranska 4, Zagreb.

Športsko društvo djeluje na području Republike Hrvatske

Članak 4.

ŠRD HOS GRAD ZAGREB je skup građana, registrirana pri Gradskom uredu za opću Upravu.

Članak 5.

Športsko društvo ima svoj znak i pečat.

Znak Športskog društva je okruglog oblika s vanjskim j-ubom od hrvatskog pletera, oko ruba pletera s vanjske strane piše ŠRD HOS GRAD ZAGREB, unutar pletera je stilizirani hrvatski grb, iznad njega je tekst HOS, a ispod njega tekst za dom spremni.

Pečat Športskog društva je okruglog oblika u kojem je uz vanjski rub upisano SPORTSKO REKREACISKO DRUŠTVO “DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA GRADA ZAGREBA”. U središnjem dijelu je stilizirani hrvatski grb, iznad njega je tekst HOS, a ispod njega tekst za dom spremni.

Članak 6.

Športsko društvo zastupa predsjednik i tajnik ŠRD HOS GRAD ZAGREB.

Članak 7.

Rad Športskog društva ja javan, a javnost rada ostvaruje se putem redovitog izvjštavanja članstva i javnosti o programu i akcijama Športskog društva.

CILJEVI IDJELATOST ŠPORTSKOG DRUŠTVA

Članak 8.

Športsko društvo je osnovano s ciljem da razvija šport i športsku rekreaciju građana, veterana, dragovoljaca i invalida Domovinskog rata te članova njihovih obitelji na području grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Športsko društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

–      potiče osnivanje i rad športskih sekcija za razvoj pojedine vrste
športa,

–      organizira i provodi redovno tjelovježbevprema programu,

–      organizira i provodi natjecanja članova Športskog društva,

–      organizira kraće izlete u trajanju od dva dana s jednim noćenjem sa
športsko rekreativnim sadržajima,

–      organizira škole pojedinih športova za koje se pokaže interes,

–      organizira   športsko   rekreativne   sadržaje   koji   mogu   doprinjeti
spremnosti za obranu države,

–      organizira stručna usavršavanja članova u športskim granama za
koje se pokaže interes,

–      surađuje sa športskim stručnjacima raznih grana športa u gradu
Zagrebu i  RH;

Članak 9.

Konkretni poslovi i zadaci koje će Športsko društvo ostvarivati u pojedinoj godini utvrđuje se programom rada Športskog društva. Program rada sadrži programsku orijentaciju, te aktivnosti koje će Športsko društvo realizirati u planiranoj godini, način stručnog rada i potrebne stručne kadrove, plan korištenja objekata i osiguranja drugih uvjeta za realizaciju programa, vremensku dinamiku realizacije programa i druga pitanja.

Program rada donosi Športskog društva, u pravilu prije početka kalendarske godine na koju se odnosi.

Članak 10.

Svoju djelatnost i aktivnost Športskog društva realizira prvenstveno u vlastitim i iznajmljenim objektima.

ČLANSTVO U ŠPORTSKOM DRUŠTVU

Članak 11.

Članom Športskog društva može postati svaki državljanin RH.

Članak 12.

Članstvo Udruge može biti:

–   redovno,

–   podupirući,

–   počasno.

Članak 13.

Redoviti član je  osoba  iz članka   11.   Statuta  koja  se aktivno  bavi športskom aktivnošću.

Podupirući član je osoba iz članka 11. Statuta koja materijalno ili na drugi naćin doprinosi Športskom društvu.

Počasni član je osoba koja doprinosi ugledu i koja djeluje na promidžbi Športskog društva.

Redovitim i podupiručim članom postaje se potpisivanjem pristupnice i

plaćanjem članarine, a počasnog člana proglašava Skupština Športskog

društva.

Svim članovima izdaju se iskaznice, a izgled i način izdavanja određuje

Skupština Športskog društva.

Članovi se upisuju u Registar članova koji vodi tajnik Športskog društva.

Članak 14.

Svaki član ima prava l obveze. Prava i obveze članstva jesu:

–      bavljenje športskom aktivnošću,

–      sudjelovanje u upravljanju, pravo birati i biti biran.

–      Redovno   plaćanje   članarine,   ukoliko   je   određena   od   strane Skupštine.

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

–      isključenjem od strane Disciplinske komisije,

–      dragovoljnim istupom

SREDSTVA ZA DJELOVANJE ŠPORTSKOG DRUŠTVA

Članak 16.

Za ostvarivanje ciljeva Športsko društvo može osnovati trgovačko društvo radi obavljanja gospodarskih djelatnosti.

Dobit ostvarena obavljanjem gospodarske ili druge djelatnosti u cijelosti će se upotrijebiti za ostvarivanje Statutom utvrđenih ciljeva Športskog društva.

Članak 17.

Programom rada utvrđeni poslovi i zadaci Športskog društva financiraju

se:

–      sredstvima prikupljenim od članarine,

–      od donacija, pomoći ili drugih izvora,

–      sponzorstva,

–      organiziranjem športskih priredbi, tj. prihodom od prodanih ulaznica,
itd.

Članak 18.

Članovi Športskog društva imaju pravo upravljati sredstvima koje je Športsko društvo ostvarilo u skladu s ovim Statutom.

Članak 19.

Tijela Športskog društva dužna su osigurati racionalno i namjensko korištenje sredstava, te javnost rada u raspolaganju sredstvima.

Članak 20.

Potrebna sredstva za realizaciju programa utvrđuju se financijskim planom Športskog društva.

Financijski plan donosi Skupština Športskog društva svake godine, prije početka kalendarske godine na koju se odnosi.

Ako Skupština Športskog društva ne usvoji financijski plan do početka kalendarske godine na koju se plan odnosi, djelatnost Športskog društva financira se nav temelju privremenog financijskog plana kojeg donosi Predsjedništvo Športskog društva za razdoblje od najviše tri mjeseca.

Članak 21.

Predsjednik Športskog društva (naredbodavac) brine za izvršenje financijskog plana Športskog društva.

ORGANIZACIJA RADA ŠPORTSKOG DRUŠTVA

Članak 22.

Športsko društvo organizira svoj rad tako da aktivnosti Športskog društva budu što pristupačnije najširem krugu građana, veterana, invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te da istovremeno svojim akcijama obuhvati što šire područje svoga djelovanja.

Članak 23.

Športsko društvo usklađuje organizaciju svog rada sa zadacima koji proizlaze  iz  programske  orijentacije.  Športsko  društvo  prema  potrebi osniva sekcije ili druge organizacijske oblike. Odluku Ov formiranju sekcije ili drugog organizacijskog oblika donosi predsjedništvo Športskog društva. Sekcija odnosno drugi organizacijski oblik nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 24.

Članovi Športskog društva mogu po odluci Predsjedništva obavljati stručne i organizacijske poslove u Športskom društvu, a ako postoji financijska sredstva istima se mogu isplatiti honorarno do iznosa kojeg odredi Predsjednik.

TIJELA UPRAVUANJ A ŠPORTSKOG DRUŠTVA

Članak 25.

Tijela upravljanja u Športskom društvu su:

–      Skupština Športskog društva,

–      Predsjednik

–      Predsjedništvo,

Članak 26.

Članovi Športskog društva upravljaju poslovima Športskog društv neposredno ili putem svojih predstavnika koje biraju u tijela Sportsko društva utvrđene ovim Statutom.

SKUPŠTINA ŠPORTSKOG DRUŠTVA

Članak 27.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Športskom društvom Skupštinu Športskog društva čine svi članovi Športskog društva.

Članak 28.

Skupština

–      donosi i mijenja Statut i opće akte Športskog društva,

–      razmatra i ocijenjuje aktivnosti Športskog društva i usvaja izvješća o
radu tijela Športskog društva,

–      utvrđuje   programsku   orijentaciju, te donosi  plan i  program Športskog društva,

–      donosi financijski plan,

–      bira i razrješava članove Predsjedništva, predsjednika i dva
dopredsjednika,

–      donosi odluke o udruživanju Športskog društva,

–      donosi odluku o prestanku rada Športskog društva,

–      odlučuje o statusnim i organizacijskim promjenama,

–      odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Statutom Športskog
društva, odnosno Zakonom o športu.

Članak 29.

Skupština Športskog društva odlučuje o pitanjima iz svoj« nadležnosti na sjednicama.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. Ukoliko na sjednici nije nazočna natpolovična većina članova Skupštine, sjednica se odgađa za 30 minuta i nakon proteka tog vremena može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočno 1/3 članova Skupštine.

Članak 30.

Glasovanje u Skupštini u pravilu je javno. Skupština može odrediti tajno glasovanje o pojedinim pitanjima.

Članak 31.

Sjednice Skupštine mogu biti redovite i izvanredne*.

Redovite sjednice sazivaju se najmanje jedan puta godišnje. Sjednicu Skupštine saziva ih predsjednik koji je i predsjedavajući sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine.

Ukoliko Predsjednik Športskog društva u roku 10 dana od dana primitka zahtjeva ne sazove sjednicu Skupštine, istu će sazvati predlagatelj.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 32.

Predsjedništvo obavlja izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Članak 33.

Predsjedništvo

–      utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,

–      utvrđuje prijedlog plana i programa,

–      priprema prijedlog kriterija i mjerila za raspoređivanje sredstava i
ocjenu ostvarenih potreba i interesa Športskog društva,

–      utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,

–      brine se o izvršavanju odluka i zaključaka, te stajališta Skupštine,

–      određuje članove raznih komisija

Članak 34.

Predsjedništvo ima 7 članova (Predsjednik, 2 dopredsjednika i 4 člana).

Dopredsjednike i članove Predsjedništva bira Skupština na prijedlog predsjednika Sportskog društva.

Članovi Predsjedništva biraju se na četiri godine.

Predsjednik i dva dopredsjednika Športskog društva po funkciji su članovi Predsjedništva.

Članak 35.

Predsjedništvo radi na sjednicama.

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi.

Sjednice Predsjedništva saziva i vodi predsjednik, a u njegovoj odsutnosti jedan od dopredsjednika kojeg ovlasti Predsjednik.

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 36.

Predsjedništvo odlučuje nad polovičnom većinom glasova svih članova Predsjedništva.

Predsjedništvo odluke donosi javnim glasovanjem.

Članak 37.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini Športskog društva, s time da Skupština ima mogućnost opoziva pojedinog člana Predsjedništva, ukoliko ta osoba ne izvršava postavljene mu zadatke.

PREDSJEDNIK

Članak 38.

Predsjednika Športskog društva bira Skupština na mandat od četiri godine. Predsjednik Sportskog društva je po funkciji ujedno i Predsjednik Predsjedništva.

Članak 39.

Predsjednik Športskog društva:

–      zastupa Športsko društvo,

–      priprema, saziva i vodi sjednice Skupštine i Predsjedništva,

–      utvrđuje   sadržaj   odluka,    zaključaka    i   stajališta    Skupštine   i
Predsjedništva,

–      potpisuje   opće   i   druge   akte   koje   donosi   Skupština   odnosno
Predsjedništvo,

–      usklađuje rad svih tijela Športskog društva,

–      predlaže dopredsjednike i članove Predsjedništva,

–      obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Predsjednika zamjenjuje i pomaže mu u radu dva dopredsjednika. Mandat dopredsjednika je 4 godine

Članak 40.

Predsjednik i dva dopredsjednika za svoj rad odgovaraju Skupštini.

TAJNIK ŠPORTSKOG DRUŠTVA

Članak 41.

Tajnika Športskog društva bira i imenuje Predsjedništvo na na mandat od 4 godine.

ZADAĆE TAJNIKA

Članak 42.

Tajnik Športskog društva uz suglasnost Predsjednika i Predsjedništva obavlja sljedeće poslove:

–      provodi    odluke    Skupštine,    Predsjedništva    i    Predsjednika
Sportskog društva,

–      priprema   radne   materijale  za  sjednice   svih  tijela   Športskog
društva,

–      kontaktira sa državnim tijelima, gospodarstvenim subjektima, te
športskim udrugama i športskim društvima,

–      rukovodi radom voditelja sekcija,

–      pronalazi prostore za izvođenje programa,

–      predlaže izbor potrebnih stručnjaka za izvođenje programa,

–      vodi Registar članova,

–      obavlja    sve    druge    poslove    po    nalogu    Predsjednika    i
Predsjedništva

Članak 43.

Tajnik Športskog društva ima pravo i obvezu sudjelovati u jadu svih tijela Športskog društva. Za slučaj da uoči nezakonitost u radu Športskog društva dužan je o tom slučaju izvijestiti Predsjednika i Predsjedništvo.

Članak 44.

Za svoj je rad tajnik Športskog društva odgovoran Predsjedniku i Predsjedništvu Športskog društva.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Članak 51.

Članovi Športskog društva disciplinski odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Disciplinski postupak provodi Disciplinska komisija, sastavljen od tri člana, koje bira i predsjedništvo.

Zahtjev za pokretanje Disciplinskog postupka može podnijeti Predsjedništvo ili najmanje 1/10 članova Skupštine.

U Disciplinskom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

–      opomena,

–      isključenje iz Športskog društva.

Odluke se donose većinom glasova članova Disciplinske komisije. Predsjedništvo  određuje  disciplinsku   komisiju   samo  za   određen predmet.

Članak 52.

Protiv odluke Disciplinske komisije može se podnjeti žalba Predsjedništvu u roku 15 dana, računajući od dana dostave odluke.

Predsjedništvo je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Članak 53.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Športskog društva, Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

PRESTANAK RADA ŠPORTSKOG DRUŠTVA

Članak 54.

Športsko društvo prestaje s radom na temelju odluke Skupštine Športskog društva o prestanku rada, te u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Članak 55.

U slučaju prestanka rada Športskog društva imovina će pripasti Udruzi dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga Grada Zagreba.»UDHOS GRAD ZAGREB»

U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Športskog društva dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Športskog društva.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Tumačenje   odredaba   ovog   Statuta   daje   Skupština Športskog društva.

Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Športskog društva.

Članak 57.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 26. studeni 2003.

Predsjednik:

ŠRD HOS GRAD ZAGREB

Damir Štimac

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA

OPĆU UPRAVU

Ovjerava se da je ovaj statut u skladu sa Zakonom o udrugama temeljem rješenja ovog Gradskog ureda KLASA: UP/l-230-02/2004-01/112 URBROJ:251-02-02-04-2 od 23. veljače 2004. godine.

PO OVLASTI

NAČELNICA ODJELA ZA

UPRAVNO PRAVNE POSLOVE

 

 

statut srdhos
statut srdhos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rješenje o registraciji udruge 2004

rješenje o registraciji udruge 2011
rješenje o registraciji 2011.
Spread the love

Comments

comments